Offentliga toaletter och dess tillgänglighet påverkar folkhälsan

I en ny studie som publicerats av "Age UK London" lyfts bristen på offentliga toaletter fram som en avgörande faktor för att äldre människor väljer att undvika att lämna sina hem. Studien slår fast att offentliga toaletter är ett kännetecken för en civiliserad och välkomnande plats samt en viktig del av folkhälsan.

"Age UK London" har en kampanj – Out and About - för att tackla social isolering som kan leda till försämrad livskvalitet och ökad risk för att dö. Även i Sverige bedrivs studier kring att andelen äldre ökar i befolkningen och att upplevd ensamhet hos äldre kan utgöra en riskfaktor för deras fysiska och psykiska hälsa.

offentliga toaletter för äldre.jpg

Genom att öka offentliga toaletters tillgänglighet så ökar äldres rörelseförmåga enligt "Age UK London". Ökar tillgängligheten kan de ta sig ut för att upprätthålla sina vänskapsrelationer, andra sociala kontakter och göra saker de vill göra utan att behöva oroa sig över om en toalett finns tillgänglig eller ej.

Detta är något vi på Danfo ser som vårt mission – att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna röra sig fritt i det offentliga rummet och inte vara begränsade av att det saknas tillgängliga offentliga toaletter” säger Jonas Olsson – VD Danfo.

Hur kan offentliga toaletter bli tillgängliga?

”Det finns flera sätt att öka offentliga toaletters tillgänglighet och med det de äldres rörelsefrihet. Jag tycker att studien konkretiserar några bra rekommendationer som vi vill lyfta” fortsätter Jonas. Nämligen:

 • Strategi för offentliga toaletter
  • Varje stad/kommun behöver utveckla en strategi för sina offentliga toaletter i samråd med medborgare, unga som gamla, för att säkerställa rätt nivå av tillgänglighet. Se över allt från antal toalettbyggnader, placering, öppettider till städ och driftfrekvens.
    
 • Identifiera en ansvarig för den offentliga toalettstrategin
  • Ta fram en ansvarig för strategin som även får ansvar för att implementera den i verkligheten. Det ökar sannolikheten att strategin och tillgängligheten blir till verklighet.
    
 • Dra lärdom från andra städer/kommuner
  • Ta kontakt med andra städer/kommuner och se hur de har löst frågan kring offentliga toaletter.
   • I Sverige rekommenderar vi er att ta kontakt med Helsingborgs stad som har en tydlig strategi och handlingsplan för sina offentliga toaletter.
     
 • Offentlig toalett-kampanj
  • Ta fram en kampanj för den offentliga toaletten och dess syfte i er stad – lyft eran stads tillgänglighet
    
 • Skyltning och kartor offentliga toaletter
  • Genomför en översyn av skyltning och kartor för att öka tillgängligheten

offentliga toaletter park.jpg

Intressant fakta från studien - "Offentliga toaletter i London"

Hur påverkar bristen på offentliga toaletter äldre människor?

 • 9 av 10 säkerställer tillgången på offentliga toaletter innan de reser till specifika platser
 • 81% svarade att de sannolikt skulle besöka fler affärer och kaféer om det fanns en bättre tillgänglighet av offentliga toaletter
 • 40% svarade att de spenderar mindre tid på en plats om det saknas toaletter
 • Över hälften i studien (52%) svarade att de minskar mängden de dricker innan de lämnar hemmet
   

Vad är viktigast med offentliga toaletter?

 • 48% svarade att det är den offentliga toalettens renlighet
 • 25% svarade att det är öppettiderna
 • 13% svarade handikappanpassning 
   

Platser där offentliga toaletters tillgänglighet brister?

 • Hela 70% svarade citykärnan
 • 58% säger att parker har dålig tillgänglighet
 • 30% svarade bostadsområden

offentliga toaletter ökar tillgängligheten för äldre.jpg

______________________________________________________________________________________________________

Källor:

Studien Public Toilets in London – The views of older Londoners – September 2022
https://www.ageuk.org.uk/bp-assets/globalassets/london/campaigns/out-and-about/ageuk_london_loos_final.pdf?utm_campaign=London+Loos+Paper

Rapporten om strategier för att förebygga ensamhet hos äldre - Folkhälsoguiden
https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/rapport-2021.11-strategier-for-att-forebygga-ensamhet-hos-aldre.pdf

Tillsammans kan vi skapa er strategi för offentliga toaletter. Kontakta Tomas idag

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig