Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Danfo samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot Danfo och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta Danfo vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@danfo.se För att kunna fullgöra Danfos skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver Danfo behandla dina personuppgifter enligt nedan. Danfo gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Information som Danfo samlar in

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:
• Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
• Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer, gironummer, etc.
• Information Danfo samlar in om dig
• När du använder någon eller några av Danfos webbtjänster kan Danfo samla in följande information:
• Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer vid enskild firma, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Finansiell information: Kreditupplysning
• Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.
• Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
• Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
• Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med Danfo, medan den övriga informationen Danfo samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.
 

Vad Danfo gör med din information
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Danfos tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Danfo behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:


Syfte med behandlingen

 Laglig grund för behandlingen  Automatiserat beslutsfattande
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra Danfos kontraktuella åtaganden gentemot dig. JA
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla Danfos eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från Danfo. Utföra Danfos kontraktuella åtaganden gentemot dig. JA
För att avgöra vilka betalningsmetoder Danfo kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. Utföra Danfos kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. JA
För kundanalys, administrera Danfos tjänster och för Danfos interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Utföra Danfos kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen. JA
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra Danfos kontraktuella åtaganden gentemot dig. JA
För att förhindra missbruk av Danfos tjänster som en del i Danfos ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra. Utföra Danfos kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning. JA
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. JA
För att förbättra Danfos tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen. NEJ
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav. Följa tillämplig lagstiftning.

NEJ

För att möjliggöra framtida uppföljning eller erbjudanden  Andra berättigade intressen.

NEJ


Kommunikation med dig
Danfo kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande Danfos tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till info@danfo.se.
 

Vilka Danfo kan komma att dela din information med
Danfo kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Danfo vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
• Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Danfo koncern: Danfo kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
• Myndigheter: Danfo kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om Danfo är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att Danfo gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
• Avyttring: Danfo kan komma att dela din information till tredje parter. För det fall att Danfo säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Danfo komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
• Övriga externa parter: Danfo kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.
 

Var Danfo behandlar dina personuppgifter
Danfo strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Danfo är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer Danfo att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 

Hur länge Danfo lagrar dina personuppgifter
Danfo lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Danfo sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar Danfo data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.
 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
• Rätt att få tillgång till din data: Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information Danfo har om dig. Kopian är gratis att begära.
• Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Danfo från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Danfo blockerar i sådana fall den data som Danfo är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 

Cookies och spårningstekniker
Danfo använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur Danfo använder cookies är du välkommen att kontakta info@danfo.se

Kontakta Danfo

Danfo AB
Box 103
713 23 Nora
Telefon: 0587–861 00
Kontaktperson: IT-ansvarig
Danfo har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur Danfo arbetar med personuppgifter och integritetsskydd. Dataskyddsombudet kan du nå via e-post: info@danfo.se